Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pogorzela.naszabiblioteka.com

 

Data publikacji strony internetowej:  18.04.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.04.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- możliwość regulowania wielkości czcionki

- możliwości ustawienia zmiany kontrastu

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

– brak opisów zdjęć

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.01.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Damian Płowy  email: biblioteka@pogorzela.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 57 34 116. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek: lokal Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pogorzeli mieści się

na II piętrze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pogorzeli,

pl. Powstańców Wlkp.1, 63-860 Pogorzela.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

- stopnie przed wejściem głównym oraz schody na II piętro

- brak windy wewnętrznej i zewnętrznej

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- brak parkingu dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Nasza Biblioteka

Biblioteka Narodowa

NPRCz

Instytut Książki

MKiDz